ELIO
 Name and vital stats
  ELIO (= ENIO LEGISAMON)NULL