GORI, LEONARDO
 Name and vital stats
  GORI, LEONARDO (writer)NULL
 GLOBE SYNDICATE
  Text (wr/) 1990> 90