PEREZ MASCARO, JOSE
 Name and vital stats
  PEREZ MASCARO, JOSE (= JOE MASCARO)NULL