ALEXIS
 Name and vital stats
  ALEXIS (= BORIS VALLEJO)